Leva Gayo Jo Prem To Vehvar Pan Gayo

Leva Gayo Jo Prem To Vehvar Pan Gayo
Darshan Ni Jankhna Hati Ansar Pan Gayo.
Aeni Bahu Najeek Java Ni Saja Chhe Ae,
Malto Hato Je Dur Thi Sahkar Pan Gayo.
Ae Sachu Chhe K Aena Par Have Hak Nathi,
Aevu Pan Kae Nathi Ke Adhikar Pan Gayo.

Share

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *